Eise Comité

Zesummesetzung vum Comité fir 2019

President: André Hever

Vize-President: Joachim Block

Sekretärin: Carine Hauswirth

Sekretär adj.: Daniel Neyen

Keessier: Joachim Block

Keessier adj.: Marie-Paule Toussaint

USMVL-Vertrieder: Joachim Block an André Hever

UGDA-Vertrieder: André Hever a Marie-Paule Toussaint

Memberen:

  • Josy Kontz
  • Pierre Langehegermann

Kooptéierte Member:

  • Anne Muller